Facebook

Ordföranden har ordet augusti 2018: Status kring tälten/hallen

Hej alla tennisspelare i Hellas

 

Sällan har en sommar som denna varit så gynnsam för sporten tennis, som bekant helst spelas utomhus under sommarhalvåret :). Eftersom våren också var så solig har vi haft mycket hög beläggning på våra banor vilket förstås är mycket glädjande och också visar att det var ett helt rätt beslut att anlägga klubbens grusbanor på Hellasgården.

 

Men som bekant är sommaren kort och i helgen som gick sattes tälten återigen upp, och det för sista gången någonsin. Stort tack till alla medlemmar som har varit med och hjälp till med tältresningen!

 

Och ja, ni läste rätt. Detta var den sista gången tälten restes, Nu får de inte tas ner igen då vårt temporära bygglov som klubben haft sedan 1965 då löper ut sista december. Men enligt chefen på Stadsbyggnadskontorets Bygglovsavdelning kan staden inte ta ut någon sanktionsavgift om byggnaden står kvar efter att lovet gått ut enligt nu gällande rättspraxis.

 

Så vad kommer då att hända nu? Klubben har ansökt hos Exploateringskontoret om en markanvisning efter samråd med dom där kontoret står bakom oss i klubbens ansökan. Klubben har inte fått besked om vid vilket av Exploateringsnämndens sammanträden vårt ärende ska tas upp men “i början av hösten” är det som nämnts och vi försöker få ett datum bekräftat.

 

Efter att klubben tilldelats en markanvisning så kommer SBK:s planavdelning upprätta ett start-PM för en ny detaljplan där en permanent lösning blir möjlig, och ska ske i början av hösten. Efter att start-PM antagits och ett positivt planbesked ges, förhoppningsvis i höst/slutet av året, kommer klubben lämna in en ansökan om permanent lov för tennishall(ar). Ansökan behöver inte på något sätt vara komplett, men själva ansökan räcker för att Bygglovsavdelningen ska kunna ta ett anståndsbeslut som fryser situationen med tälten uppe, dock längst i två år. Det innebär bl.a. att staden inte kan förelägga klubben om att ta bort tälten under denna period.

 

Följande gäller om planbesked: Ett planbesked är Stadsbyggnadskontorets ställningstagande kring lämpligheten att starta upp ett planarbete med syfte att uppnå en ny detaljplan. Ett positivt planbesked är ett beslut som innebär planavdelningen tycker att den föreslagna ändringen är lämplig, och att dom är beredda att uppstarta ett planarbete. Vid planstart tilldelas klubben en stadsplanerare/handläggare som hjälper oss genom processen. Projektledare kontaktar klubben för ett första möte om projektets förutsättningar, det fortsatta planarbetet, tidplan och budget. Planprocessen tar sedan i genomsnitt 18 månader. Kostnaden varierar stort beroende på omfattning av projektet (som minst några hundra tusen). Därefter följer en eventuell rättslig prövning av stadens beslut (=detaljplan) i som mest tre instanser: länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen.

Då Hellas tennis ligger på stadens mark så föregås planbeskedet av en markanvisning från exploateringskontoret. Styrelsen har också accepterat SBK:s krav på att vi är beredda att driva planarbetet och ta tillhörande kostnader.

 

Detta betyder alltså att våra tält kommer sitta uppe som längst ytterligare 2 år och inget utomhusspel kommer att ske på Eriksdal mer.

 

Jag hoppas förstås att allt kommer igång så som staden har kommunicerat till oss och styrelsen återkommer givetvis med information under hösten om hur den ovan beskrivna processen fortskrider.

 

Vi ses i tälten!

 

/Anders Öster

Ordförande Hellas Tennis

Comments are closed.