Facebook

Hellas Tennis erhåller en tidig markreservation för ny Tennishall på Eriksdal

Då har det faktiskt skett och man kan för första gången någonsin hävda att processen med att få till en ny tennishall som ersätter våra gamla tält på Eriksdal har påbörjats – hur osannolikt det nu än kan låta!

 

I torsdags kväll klubbade Exploateringsnämnden att Hellas Tennis erhåller en s.k. tidig markreservationen för att möjliggöra en permanent tennishall på platsen. En tidig markreservation innebär i korthet att ett avtal om markreservation kommer att träffas mellan Hellas Tennis och Exploateringskontoret. Avtalet kommer att undertecknas av parterna på möte imorgon tisdag, den 19 februari.

 

Vad innebär då en tidig markreservation? Då Exploateringskontoret i nuläget inte anser att Hellas Tennis fullt ut bedöms ha de finansiella förutsättningarna för att genomföra projektet föreslås istället att en tidig markreservation görs under en tid av ett år. Ett avtal om markreservationen ska tecknas mellan Staden och Hellas Tennis. Markreservationen innebär att Hellas Tennis får möjlighet att tillsammans med staden utreda förutsättningar för att inom ett år kunna teckna ett markanvisningsavtal enligt stadens markanvisningspolicy, vilket ska godkännas av exploateringsnämnden. Genomförandetid för projektet bedöms till minst 3 år.

 

Vidare, och kanske mest viktigt i sammanhanget, så kommer Exploateringsnämnden begära att stadsbyggnadsnämnden upprättar ny detaljplan för området. Det innebär att processen för att ta fram en ny detaljplan för en permanent tennishall påbörjas och kommer att möjliggöra en bygglovsansökan längre fram i ett senare skede av processen.

 

Nu kommer vi att ytterligare höja tempot för att undanröja alla tvivel om klubbens förmåga att genomföra vårt hallprojekt och information kommer löpande att delges er medlemmar om hur processen fortskrider.

 

Hela beslutsunderlaget går att läsa här:

 

https://insynsverige.se/stockholm-exploatering/dagordning?date=2019-02-14

 

Välkomna med på resan mot en ny tennisanläggning på Eriksdal!

 

Anders Öster

Ordförande Hellas Tennis

Comments are closed.